sledovatstiahnut

Sůl nad zlato (1982)

Sůl nad zlato (1982) online film
Príbeh začína turnajom, kde rytieri bojujú o priazeň Vandy, Barbory a Marušky, dcér kráľa Pravoslava. Kým nápadníci Vandy a Barborky úspešne zdolali svojich sokov, Maruška (Libuše Šafránková) utečie do záhrady, kde sa stretne so svojím ctiteľom. Krásny a tajomný princ je v skutočnosti synom Kráľa podzemia (Ladislav Chudík).
Kráľ Pravoslav chce svoju korunu zveriť tej dcére, ktorá mu čo najvrúcnejšie vyjadrí svoju lásku. Zatiaľ čo Vanda a Barbora hovoria o zlate a šperkoch, Maruška prehlási, že má otca rada ako soľ, ktorá je podľa nej hodnotnejšia ako zlato. Urazený kráľ pohrdne soľou, Marušku vyženie zo zámku a hrubo poníži Soľného princa (Gábor Nagy). V tej chvíli sa zjaví kráľ podzemia a Pravoslavovo kráľovstvo prekľaje. Všetka soľ sa premení na zlato, avšak počiatočná radosť netrvá dlho. Teraz je úlohou Marušky nielen zachrániť otcove kráľovstvo, ale aj Soľného princa, premeneného na sochu…

Vše začíná turnajem, na němž udatní rytíři bojují o přízeň Vandy, Barbory a Marušky, tří dcer krále Pravoslava. Zatímco nápadníci Vandy a Barbory zdolali úspěšné své soky, Maruška uteče do své zahrady a setká se tu se svým tajným ctitelem. Krásný a tajemný princ je ve skutečnosti synem Krále podzemí, který jej marně varuje před lidskou povrchností. Král chce korunu svěřit té z dcer, která mu nejvroucněji vyjádří lásku. Zatímco Vanda s Barborou mluví o zlatě a špercích, Maruška prohlásí, že má otce ráda jako sůl, která je pro ni nad zlato. Uražený král Marušku vyžene z paláce a hrubě poníží Solného prince. V té chvíli se zjeví král podzemí a Pravoslavovo království prokleje. Všechna se sůl se změní ve zlato. Počáteční radost však netrvá dlouho. Je na Marušce, aby zachránila nejen království svého otce, ale i Solného prince, proměněného v sochu.

Komentáre

comments